FANDOM


Gore Magala Jagdhilfe Materialien

Item Drops

Niedrig

Methode Material Anzahl Wahrscheinlchkt
Körper ausweiden Gore-Magala-Schuppe 1 40%
Körper ausweiden Gore-Magala-Panzer 1 27%
Körper ausweiden Gore-Magala-Kralle 1 18%
Körper ausweiden Gore-Magala-Flügel 1 10%
Körper ausweiden Gore-Magala-Platte 1 5%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Schwanz 1 63%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Schuppe 1 33%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Platte 1 4%
Shiny Drops Wyvern-Träne 1 75%
Shiny Drops Gore-Magala-Schuppe 1 23%
Shiny Drops Gore-Magala-Platte 1 2%
Fangen Gore-Magala-Panzer 1 37%
Fangen Gore-Magala-Flügel 1 28%
Fangen Entweihte Schuppe 1 20%
Fangen Gore-Magala-Fühler 1 15%
Virus-Belohnung Raserei-Kristall 1 75%
Virus-Belohnung Raserei-Scherbe 1 25%
Fühler zerstören Gore-Magala-Fühler 1 100%
Kopf zerstören Entweihte Schuppe 1 64%
Kopf zerstören Gore-Magala-Schuppe 1 33%
Kopf zerstören Gore-Magala-Platte 1 3%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Kralle 1 43%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Schuppe 1 32%
Flügelbein zerstören Entweihte Schuppe 1 25%
Flügel zerstören Gore-Magala-Flügel 1 65%
Flügel zerstören Gore-Magala-Schuppe 1 35%

Hoch

Methode Material Anzahl Wahrscheinlchkt
Körper ausweiden Gore-Magala-Schuppe+ 1 40%
Körper ausweiden GoreMagalaRückenpnzr 1 29%
Körper ausweiden Gore-Magala-Reißer 1 18%
Körper ausweiden Gore-Magala-Flügel+ 1 10%
Körper ausweiden Gore-Magala-Nyxstein 1 3%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Schwanz 1 70%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Schuppe+ 1 24%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Platte 1 4%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Nyxstein 1 2%
Shiny Drops Wyvern-Träne 1 38%
Shiny Drops Große Wyvern-Träne 1 37%
Shiny Drops Gore-Magala-Schuppe+ 1 24%
Shiny Drops Gore-Magala-Nyxstein 1 1%
Fangen GoreMagalaRückenpnzr 1 37%
Fangen Gore-Magala-Flügel+ 1 28%
Fangen Gore-Magala-Fühler+ 1 16%
Fangen Entweihte Schuppe 2 12%
Fangen Gore-Magala-Fühler 2 7%
Virus-Belohnung Raserei-Scherbe 1 50%
Virus-Belohnung Raserei-Kristall 1 30%
Virus-Belohnung BöserRasereiKristall 1 20%
Fühler zerstören Gore-Magala-Fühler+ 1 75%
Fühler zerstören Gore-Magala-Fühler 1 25%
Kopf zerstören Entweihte Schuppe 1 40%
Kopf zerstören Gore-Magala-Schuppe+ 1 33%
Kopf zerstören Gore-Magala-Panzer 2 20%
Kopf zerstören Gore-Magala-Platte 1 5%
Kopf zerstören Gore-Magala-Nyxstein 1 2%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Reißer 1 37%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Schuppe+ 1 28%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Kralle 1 20%
Flügelbein zerstören Entweihte Schuppe 1 15%
Flügel zerstören Gore-Magala-Flügel+ 1 48%
Flügel zerstören Gore-Magala-Flügel 1 30%
Flügel zerstören Gore-Magala-Schuppe+ 1 22%

G-Rang

Methode Material Anzahl Wahrscheinlchkt
Körper ausweiden Gore-Magala-Scherbe 1 40%
Körper ausweiden Gore-Magala-Kortex 1 29%
Körper ausweiden GoreMagala-Schredder 1 18%
Körper ausweiden Gore-Magala-Finsternis 1 10%
Körper ausweiden Gore-Magala-Hülle 1 3%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Peitsche 1 70%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Scherbe 1 24%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Nyxstein 1 4%
Schwanz ausweiden Gore-Magala-Hülle 1 2%
Shiny Drops Große Wyvern-Träne 1 55%
Shiny Drops Gore-Magala-Scherbe 1 40%
Shiny Drops Gore-Magala-Nyxstein 1 3%
Shiny Drops Gore-Magala-Hülle 1 2%
Fangen Gore-Magala-Kortex 1 37%
Fangen Gore-Magala-Finsternis 1 28%
Fangen Gore-Magala-Sensor 1 16%
Fangen Entweihte Schuppe 2 12%
Fangen Gore-Magala-Fühler+ 2 7%
Virus-Belohnung ReinrRasereiKristall 1 55%
Virus-Belohnung BöserRasereiKristall 2 25%
Virus-Belohnung ReinrRasereiKristall 2 20%
Fühler zerstören Gore-Magala-Sensor 1 75%
Fühler zerstören Gore-Magala-Fühler+ 1 25%
Kopf zerstören Gore-Magala-Scherbe 1 70%
Kopf zerstören GoreMagalaRückenpnzr 2 23%
Kopf zerstören Gore-Magala-Nyxstein 1 5%
Kopf zerstören Gore-Magala-Hülle 1 2%
Flügelbein zerstören GoreMagala-Schredder 1 37%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Scherbe 1 28%
Flügelbein zerstören Gore-Magala-Reißer 1 20%
Flügelbein zerstören Entweihte Schuppe 2 15%
Flügel zerstören Gore-Magala-Finsternis 1 48%
Flügel zerstören Gore-Magala-Flügel+ 1 30%
Flügel zerstören Gore-Magala-Scherbe 1 22%